2010, ഓഗസ്റ്റ് 15, ഞായറാഴ്‌ച

സ്വാതന്ത്ര്യം

ഭാ

ഭാരതത്തിന്റെ സ്വാതന്ത്ര്യത്തിനു ഇന്ന് 63 വയസ്സ്....
ജന്മാവകാശമായി നാം കരുതുന്ന ഈ സ്വാതന്ത്ര്യത്തിനു വേണ്ടി ബലി അർപ്പിക്കപെട്ട ജീവിതങ്ങളെ സ്മരിക്കാൻ ഇന്ന് ഒരു നിമിഷം മാറ്റിവെച്ചുകൂടേ?

ജാലകം അഗ്ഗ്രിഗേറ്റർ

ജാലകം

പോട്ടം

Networked Blogs

ഈ ബ്ലോഗിനെ കുറിച്ച്

ചിത്രങ്ങൾക്ക് കഥ പറയാൻ ഒർക്കുട്ടിലെ രണ്ട് വരി മതിയാവാതെ വന്നു.....അതുകൊണ്ട് ഒരു ഫോട്ടോബ്ലോഗ് തുടങ്ങി....

പ്രിയം...പ്രിയതരം...

  © Free Blogger Templates 'Photoblog II' by Ourblogtemplates.com 2008

Back to TOP