2009, സെപ്റ്റംബർ 9, ബുധനാഴ്‌ച

ഉലകമേ ദേവാലയം

"Which religion do you belong to?"

And I replied,"I am a Hindu by birth."

Soon a smile crossed over his grey eyes. He was convinced. "So, now you turned to Christianity"

"No! I believe in Humanity"

"Oho! You are a non-believer then.

മുകളിൽ കാണുന്ന വരികൾ ലേഖയുടെ ബ്ലോഗിൽ നിന്നും അനുവാദമില്ലാതെ കടമെടുത്തതാണ്

ജാലകം അഗ്ഗ്രിഗേറ്റർ

ജാലകം

പോട്ടം

Networked Blogs

ഈ ബ്ലോഗിനെ കുറിച്ച്

ചിത്രങ്ങൾക്ക് കഥ പറയാൻ ഒർക്കുട്ടിലെ രണ്ട് വരി മതിയാവാതെ വന്നു.....അതുകൊണ്ട് ഒരു ഫോട്ടോബ്ലോഗ് തുടങ്ങി....

പ്രിയം...പ്രിയതരം...

  © Free Blogger Templates 'Photoblog II' by Ourblogtemplates.com 2008

Back to TOP